Vakken

Op onze school is veel aandacht voor de basisvakken rekenen, spellen en (begrijpend) lezen. Wij bieden ontwikkelingsgericht onderwijs, waarbij ook de creatieve vakken, wereldoriëntatie en de brede persoonsontwikkeling van ieder kind aan bod komen.

Lesaanbod

Ons onderwijs baseren wij op de uitgangspunten PAD, een aantal aspecten uit PBS, leren door te doen en opbrengstgericht werken (OGW). Deze uitgangspunten worden ingezet vanaf de onderbouw en toegepast tot en met de schoolverlatersgroep. Hierdoor creëren wij een klimaat waarin uw kind alle kansen krijgt om te leren. Ieder kind is verschillend, in de planning van ons onderwijs houden we hier zoveel mogelijk rekening mee.

Groepsindeling

Op Prinsenhof werken we vanuit drie bouwen: onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Per bouw zitten leerlingen van ongeveer dezelfde leeftijd bij elkaar. Anders dan op reguliere basisscholen hebben de groepen op Prinsenhof namen van helden uit kinderboeken of films in plaats van cijfers. Vanuit pedagogisch oogpunt hechten wij hieraan veel waarde.

De kinderen kunnen zich op die manier moeilijker vergelijken met leeftijdsgenootjes in het regulier onderwijs en de lesstof uit het reguliere onderwijs. Op deze manier proberen we het competitieve element te omzeilen. De held van de groep is ook de mascotte van de groep. Deze mascotte heeft een positieve uitwerking op de groepsvorming en groepsbinding en wordt regelmatig bij activiteiten betrokken.

Welke methodes worden gebruikt op Prinsenhof?
Vak
Groep Methode
Sociale vaardigheden
alle Plan Alternatieve Denk strategieën (PAD)
Levensbeschouwing
alle Kind op Maandag
Taal en spelling
OB Schatkist, Veilig leren lezen
MB Veilig leren lezen, Taal in Beeld, Spelling in Beeld
BB Taal in Beeld, Spelling in Beeld
Technisch lezen
OB Schatkist, Veilig leren lezen, Bouw
MB Estafette, Bouw
BB Estafette
Begrijpend lezen
OB Veilig leren lezen
MB Veilig leren lezen, Nieuwsbegrip XL
BB Nieuwsbegrip XL
Engels
BB Groove me
Schrijven
OB, MB Schrijfdans, Pennenstreken
BB Pennenstreken
Rekenen en wiskunde
OB Schatkist, Maatwerk
MB. BB Wereld in getallen, Maatwerk
Wereldoriëntatie
OB Schatkist, diverse bronnen
MB. BB Blink, diverse bronnen
Bewegingsonderwijs
alle Twee keer per week gym door vakleerkracht
OB Een keer per week in het speellokaal
Koken
alle Eigen 'leerlijn koken'
Wetenschap en techniek
alle Techniek Torens, diverse bronnen
Atelier
alle Moet je doen, cultuurlijn Team4Talent
Theater
alle Moet je doen, cultuurlijn Team4Talent
* In al onze groepen wordt de computer ondersteunend ingezet bij het onderwijs. De school beschikt over een eigen (internet)netwerk en iedere groep heeft de beschikking over eigen computers. We besteden aandacht aan mediawijsheid. We leren de kinderen ICT vaardigheden aan, laten ze kennis maken met de mogelijkheden en hoe ze hier op een goede manier om mee kunnen gaan.