Praktische zaken

Praktische zaken van A tot Z

Belangrijke adressen

Bestuur Octant
Directeur-bestuurder
Dhr. Harry Bosma
Gildeweg 7b
2632 BD Nootdorp
015-3614698
info@octant.nl
www.octant.nl

School sbo Prinsenhof
Bovenbouw
Zilverreigerdreef 105
2643 MC Pijnacker

Onderbouw
Bakenpad 5
2641 SZ Pijnacker

015-3610005
info.prinsenhof@octant.nl
www.prinsenhof-octant.nl

 

Directeur
Sheila van der Drift
s.van.der.drift@octant.nl
Adjunct-directeur
Sabine Kleij
s.kleij@octant.nl

Vertrouwenspersoon
Jannie Booster
j.booster@octant.nl

Logopedie
Logopedisch Centrum Samenspraak
info@jouwlogopedist.nl
www.jouwlogopedist.nl
088-1012700

Aartsen Praktijk voor Fysiotherapie
info@aartsenfysio.nl
www.aartsenfysio.nl
079-3610780

SWV Delflanden –PPO Delflanden
Bezoekadres:
Buitenhofdreef 8
2625 XR Delft
015- 2568710
helpdesk@ppodelflanden.nl
www.ppodelflanden.nl

Onafhankelijke vertrouwenspersoon
Wies Vink
wvink6161@gmail.com

Inspectie van het onderwijs
0800-8051 (gratis)
info@owinsp.nl
www.onderwijsinspectie.nl

JGZ Zuid-Holland West
Jeltje Goudriaan
088-0549999
info@jgzzhw.nl
www.jgzzhw.nl

Kernteam Jeugdzorgtaken gemeente
Pijnacker-Nootdorp
https://www.mijnvoorelkaar.nl/
Gantellaan 13-21
Pijnacker
Telefoonnummer:14 015

Landelijke klachtencommissie
Postbus 82324
2508 EH Den-Haag
070-3861697
info@klachtencommissie.org

Meldcode kindermishandeling
www.meldcode.nl

Meldpunt vertrouwens inspecteurs
0900-1113111 (lokaal tarief)

Aansprakelijkheid

Bij diefstal, verlies of schade aan uw eigendommen of eigendommen van uw kind is de school niet aansprakelijk. Het verhalen van schade loopt via de eigen WA verzekering. De school adviseert daarom met klem geen waardevolle spullen mee naar school of schoolse activiteiten te nemen.

Gevonden voorwerpen

Het kan gebeuren dat een kind persoonlijke bezittingen op school kwijtraakt of vergeet. Waardevolle spullen worden bij de directie bewaard. Op de locatie Zilverreigerdreef worden overige spullen in de mand in de conciërgeruimte boven bij de centrale ingang van het gebouw gelegd. Op Koningshof (Bakenpad) vind u de gevonden voorwerpen bij de kapstok in de centrale hal. Regelmatig legen wij de mand. Dit kondigen we aan in de nieuwsbrief.

Voorkom het verlies van spullen door de naam van uw kind op zijn/haar spullen te zetten.

Gymles: kleding

We adviseren als gymkleding een T-shirt, een korte broek en gymschoenen. Wijdvallende kleding kan gevaarlijk zijn tijdens de gymles. De sporthal mag niet betreden worden met zwarte zolen.

Medicatie

Wanneer er tijdens schooltijd medicijnen moeten worden toegediend moet er vooraf door de ouders een verklaring van instemming tot het verstrekken van medicijnen op verzoek zijn ingevuld en ondertekend. Deze verklaring wordt afgegeven voor een schooljaar en zal, ook wanneer het medicijngebruik niet verandert, opnieuw ingevuld en ondertekend moeten worden. Leerkrachten op Prinsenhof verrichten geen medische handelingen, hiervoor zijn zij niet opgeleid. Zonder schriftelijke toestemming van de ouders zullen er geen medicijnen worden versterkt.

Mobiele telefoons

Om een rustige en vertrouwde omgeving te creëren, hebben wij ervoor gekozen dat leerlingen hun mobiele telefoon onder schooltijd (8.30 uur – 14.00 uur) uitzetten en bij de leerkracht opbergen. In geval van nood kunt u uw kind bereiken via het telefoonnummer van school (015-3610005). Ook uw zoon/dochter kan hier gebruik van maken. De
school is niet aansprakelijk voor schade of diefstal van het toestel.

Ouderbijdrage

Prinsenhof vraagt ouders om een vrijwillige ouderbijdrage voor extra activiteiten en voorzieningen die niet door het Rijk worden vergoed. De ouderbijdrage is voor 2023-2024 vastgesteld op € 27,50. De kosten voor het schoolkamp bovenbouw (ongeveer € 100,-) en schoolreisje (ongeveer € 30,-) vallen buiten de ouderbijdrage, maar zowel het kamp als het schoolreisje zijn vrijwillige bijdragen.

Privacy

Wij nemen privacy serieus. De school gebruikt persoonsgegevens alleen om onderwijs te kunnen geven. Informatie over u en uw kind wordt dus alleen gebruikt voor doelen die hiermee te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het inschrijven op school, het dagelijks lesgeven en het bijhouden van de prestaties op school. De school heeft privacyregels opgesteld. Deze regels zijn opgenomen in een privacyreglement en voldoen aan nationale en  internationale privacywetgeving. U kunt dit reglement bekijken op de website van Octant (www.octant.nl/privacy). Hierin staat welke gegevens we verzamelen, waarom we dit doen, wie toegang heeft tot de gegevens en hoe we de informatie beschermen. Voor een aantal verwerkingen van persoonsgegevens van uw kind hebben wij uw  schriftelijke toestemming nodig. Hiertoe ontvangt u jaarlijks een 'Toestemmingsformulier gegevensverwerking’. Zo stellen wij bijvoorbeeld vragen over het gebruik van beeldmateriaal waar uw kind op voorkomt.

Sponsoring

Indien mogelijk en wenselijk maken we gebruik van sponsoring voor activiteiten en/of feestelijkheden. Uitgangspunt daarbij is dat de leerlingen niet direct worden benaderd met reclame-uitingen en dat de sponsor geen voorwaarden kan stellen aan de uiting van de sponsoring.

Toezichthouders Octant

Prinsenhof is onderdeel van het schoolbestuur Octant. Bestuur en toezicht zijn vormgegeven volgens het “Raad van toezichtmodel”. Hierbij is sprake van een organieke scheiding tussen het College van Bestuur als bevoegd gezag en de Raad van Toezicht als intern toezichthouder.

Voorzitter College van Bestuur

Dhr. Harry Bosma

Toezichthouders:
Dineke Melker (voorzitter)
Jessica van Ruitenburg (vicevoorzitter)
Natascha Niemeijer (lid)
Antoinette de Graaf- Driesen (lid)
Vincent den Boer (lid)

Verjaardagen

Een kind dat jarig is, mag dat ook op school vieren. Uw kind mag in de klas iets lekker trakteren. Aan het begin van de ochtend mag de traktatie in de klas gezet worden. Wij stellen prijs op een bescheiden en gezonde traktatie. Uw kind mag ook uitdelen aan de andere leerkrachten. Dit is niet verplicht. Vooraf kunt u bij de leerkracht navragen of er klasgenoten zijn met allergieën of dieetwensen.

Vervanging of ziekte van de leerkracht

In geval van afwezigheid van een leerkracht doen wij ons uiterste best om een doorgaande lijn in het leerproces van de leerlingen te verzorgen. In de eerste plaats wordt er gezocht naar passende vervanging. Als dit niet lukt worden de leerlingen verdeeld over de andere groepen.