Sfeer & veiligheid

Prinsenhof is een prettige en veilige leeromgeving voor iedereen. Dat is de basis. Daarom hebben we een aantal duidelijke afspraken die bepalend zijn voor de fijne sfeer en gewaarborgde veiligheid op school.

 

Kiva regels Ackerweide

In en rond de school

Ieder kind is uniek en tegelijkertijd onderdeel van een groep op school. Dit vraagt om sociale vaardigheden en aanpassingsvermogen. Wij werken daarvoor met de methode PAD. Ook wordt er in de bovenbouw de training Rots&Water gegeven.

Kiva regels Ackerweide

Ziekmelden en verlof

Als uw kind ziek is, verzoeken wij u dat tussen 8 uur en half 9 te melden. Dit kan via de ouderapp Parro maar ook telefonisch. De school is vanaf 8 uur telefonisch te bereiken. Ook als uw kind later op school komt vanwege bijvoorbeeld een doktersbezoek, ontvangen wij daarover graag van tevoren bericht. Indien uw kind zonder berichtgeving afwezig is, zoeken wij vanaf 9.00 uur contact met u. In enkele gevallen kunt u verlof aanvragen voor uw kind, hierover vindt u meer informatie in de schoolgids op pagina 27. Het aanvraagformulier voor verlof kunt u opvragen door een mail te sturen naar: m.van.touw@octant.nl . Verlof voor meer dan tien schooldagen wegens gewichtige omstandigheden is een bevoegdheid van de leerplichtambtenaar van de gemeente waar uw kind woont. De leerplichtambtenaar zal bij gewichtige omstandigheden pas een besluit over verlof nemen als hij de directeur heeft gehoord. Informeer bij uw eigen gemeente naar de wijze van aanvragen.

Ziekmelden en verlof Ackerweide Pijnacker Octant
klachtenregeling basisschool ackerweide pijnacker Octant

Klachtenregeling

Als er klachten zijn over de dagelijkse gang van zaken op de school zullen deze op een juiste wijze worden afgehandeld. Als dat niet mogelijk is, of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kunt u een beroep doen op de klachtenregeling. De vertrouwenspersoon op Prinsenhof is Jannie Booster (j.booster@octant.nl). Voor alle Octantscholen is mw. W. Vink (e) de vertrouwenspersoon. Zij is te bereiken via wvink6161@gmail.com.

Deze personen hebben geheimhoudingsplicht en zullen u doorverwijzen naar de juiste persoon of instantie.

klachtenregeling basisschool ackerweide pijnacker Octant

Gezondheid en veiligheid

School moet een veilige omgeving zijn voor uw kind en u. Daarom hebben wij hiervoor een duidelijk beleid. Zo wordt uw kind tijdens de schoolperiode een paar keer uitgenodigd voor een onderzoek door een schoolarts van de JGZ. Hierover wordt u altijd vooraf geïnformeerd door JGZ. Ook is er een maatschappelijk werker aan onze school verbonden, Mandy de Keijzer, die ouders, kinderen en school ondersteunt bij het zoeken naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met de school, opvoeding of de thuissituatie. Daarnaast werkt Prinsenhof met de meldcode kindermishandeling en de landelijke verwijsindex. Dit is een wettelijke verplichting voor alle organisaties die met kinderen en volwassenen werken. Meer informatie hierover vindt u op www.meldcode.nl.

Verder hebben wij vaste richtlijnen voor het geval dat de sirene gaat. Zo gaan naar/blijven alle kinderen binnen en worden ramen, deuren en eventuele luchtverversing gesloten. De kinderen wachten samen met hun leerkracht in de klas op nadere instructies van de brandweer/politie/gemeente. Op een dergelijk moment kunt u het beste nadere instructies afwachten, bereikbaar blijven en de media volgen. Het is dan namelijk niet mogelijk om uw kind op te halen van school.

Er is door het bestuur een collectieve schoolongevallen verzekering afgesloten voor alle kinderen. Bij schade die is opgelopen tijdens het verblijf op school, het van en naar school gaan, tijdens excursies of gedurende andere schoolactiviteiten, doet u eerst een beroep op uw eigen verzekering. In het geval dat deze niet uitkeert, kunt u contact met ons opnemen.

Bovenstaande is ook terug te vinden in het schoolveiligheidsplan van Prinsenhof.