Interne ondersteuning

Interne Ondersteuning

Op Prinsenhof wordt de zorg- en onderwijsbehoefte van elk kind meerdere keren per jaar besproken. Dit gebeurt in groepsbesprekingen en leerlingbesprekingen met de leerkracht en de kwaliteitsondersteuner. Samen met de leerkracht volgen zij de ontwikkeling van het kind en bespreken ze observaties en toetsresultaten. De kwaliteitsondersteuner adviseert de leerkrachten over de aanpak van problemen op leergebied, werkhouding of gedrag. Ook houdt zij zich bezig met de zorg en ondersteuning rondom de leerlingen zoals extra ondersteuning, logopedie of fysiotherapie. Ze onderhoudt nauw contact met de ouders, instanties en specialisten die ondersteuning kunnen bieden aan onze leerlingen.

Loopt een kind ver voor in zijn ontwikkeling of is er juist extra aandacht nodig op bepaalde gebieden die achterblijven? Onze specialisten helpen ieder kind in zijn ontwikkeling. Op Prinsenhof werken we met een rekenspecialist, een taalspecialist en gedragsspecialisten. De kwaliteitsondersteuner coördineert de leerlingondersteuning.

Samen ondersteunen wij onze leerlingen met de volgende voorzieningen:

- Remedial Teaching in het kader van vermoeden van dyslexie en/of dyscalculie
- Kortdurende remedial teaching voor lezen, spelling of rekenen
- Kortdurende ondersteuning bij sociaal-emotionele problemen
- Externe individuele begeleiding voor kinderen die ook toelaatbaar (zouden) zijn voor het Speciaal Onderwijs
- Externe logopedische hulp onder schooltijd, in het eigen schoolgebouw
- Externe fysiotherapeutische hulp onder schooltijd, in het eigen schoolgebouw
- Bij de inrichting van het gebouw zijn er goede voorzieningen getroffen voor mensen met een fysieke beperking of belemmering.

Schoolondersteuningsteam

Prinsenhof heeft een schoolondersteuningsteam. Deze bestaat uit de kwaliteitsondersteuner, de directeur, de adjunct-directeur, schoolmaatschappelijk werkster, jeugdarts, leerplichtambtenaar indien nodig en een lokale  ondersteuningsadviseur. Dit team komt op afroep bij elkaar en bespreekt dan kinderen die extra ondersteuning nodig hebben en waarbij is gebleken dat het werken met een handelingsplan niet voldoende is. Als ouders wordt u geïnformeerd indien uw kind wordt besproken en wordt u uitgenodigd bij deze bespreking aanwezig te zijn. Dit geldt ook voor externe deskundigen die met het kind werken of bij het gezin betrokken zijn.

Extra hulp

Als een kind gebaat is bij extra hulp, wordt deze hulp ingezet aan de hand van een handelingsplan. De extra hulp en het plan bespreken we altijd met de ouders. De extra hulp wordt in de klas gegeven, in een klein groepje of individueel.  Als er externe hulp moet worden geboden, dan vragen wij eerst om uw toestemming.